مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی تابش رنگ
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای حبیبی خراسانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1371
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس بلوار مجد، مقابل مجد 35
‌وب‌سایت www.tabeshrang.com
پست‌الکترونیک info@tabeshrang.com
کدپستی 9.18489e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 37283552   37283553   37269079
‌همراه
‌فاکس 051 - 37283552
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی