ایران صنعت


این سایت در راستای اطلاع رسانی و بعنوان حلقه اتصال زنجیره تامین صنایع و شرکتهای تولیدی از یک سو و بازرگانان محترم از سوی دیگر، فعالیت خود را از سال 1400 رسما شروع نموده و با بیش از هفتاد هزار رکورد اطلاعاتی می تواند منبع ارزشمندی جهت تامین مواد اولیه و نیز معرفی محصولات به بازارهای جهانی باشد.