مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدر ماشین
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای صدرالدین
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس جاده ساوه، نرسیده به اسلامشهر، پشهرک کامیون داران
‌وب‌سایت www.sadrm.com
پست‌الکترونیک info@sadrm.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021- 55265637 - 9
‌همراه
‌فاکس 021 - 55265639
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی