مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای کرمان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای رمضانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرمان
آدرس خیابان شهید مصطفی خمینی
‌وب‌سایت www.kerman.irib.ir
پست‌الکترونیک 162@kerman.irib.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 034 - 32238811 - 6   31222000
‌همراه
‌فاکس 034 - 32228060
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی