مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صحت کاران کاشان
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای رئیس زاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کاشان
آدرس شهرک صنعتی امیرکبیر، یاس یکم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک ashkan.kashan.co@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 55503391 - 2
‌همراه
‌فاکس 031 - 55503392
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی