مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آبگیر حیات کرمان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای پاکدامن
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت کرمان
کشور ایران
شهر کرمان
آدرس ابتدای جاده جوپار، شهرک صنعتی شماره یک
‌وب‌سایت www.abgirhayat.com
پست‌الکترونیک abgirhayat.k@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 034 - 33244010 - 11
‌همراه
‌فاکس 034 - 33239176
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی