مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرودگاه همدان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای کلوندی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر همدان
آدرس جاده تهران
‌وب‌سایت www.hamedan.airport.ir
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 081 - 32569011 - 3
‌همراه
‌فاکس 081 - 32569004
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی