مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهر کار پلیمر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای ریاحی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس منطقطه صنعتی سگزی، فرعی شماره 8 شرقی
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک mehrkarpolymer@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 46412344   46412342
‌همراه
‌فاکس 031 - 46412345
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی