مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صفحه سازه مقدم
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مقدم
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مازندران
آدرس سیمرغ، شهرک صنعتی سنگتاب، واحد8
‌وب‌سایت www.mcssystem.ir
پست‌الکترونیک mcssystem@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 011 - 42175072
‌همراه
‌فاکس 011 - 42175073
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی